سنگ ساب سه تکه اتوماتیک نمایش بزرگتر

سنگ ساب سه تکه اتوماتیک

جدید

اطلاعات بیشتر

سنگ ساب سه تکه اتوماتیک

هدف از تولید این سنگها برطرف کردن مشکل کارگاه های قدیمی است زیرا هنوز برخی از کارگاه های موزائیک سازی از ساب های قدیمی تولید شده دهه 50 و 60 استفاده میکنند و نداشتن قالب های قدیمی برای آنها مشکل ساز است