تولید سنگ آسیاب نمایش بزرگتر

تولید سنگ آسیاب

جدید

اطلاعات بیشتر

تولید سنگ آسیاب

.این نوع سنگ در صنعت مواد غذایی برای پوست کنی جو و گندم به کار میرود